Hirdetési szerződési feltételek

A nyaralnimegyek.hu (weboldal) üzemeltetője az ActivConto Kft (Szolgáltató) lehetőséget biztosít a szállás üzemeltető (Hirdető) számára bekerülni a kereshető adatbázisba, ezáltal a weboldalon megjelenni.

A hirdetésben a szállást részletesen bemutató adatlap (leírás, elérhetőségek, ismertetők), képgaléria, valamint konkrét utazási ajánlatok, csomagajánlatok megjelentetésére van lehetőség, amely alapján az érdeklődő látogatók a hirdető által megadott címen, email címen, weboldalon, telefonszámon elérheti a hirdetőt.  különböző szolgáltatási csomagok tartalma és díja eltérő.

Minden szálláshely csak egyszer szerepelhet az adatbázisban. Ha egy szálláshely, megtöbbszörözi megjelenítését, ill. megszegi ezen feltételeket, a hirdetési lehetőségből kizárásra kerül.

A hirdetésfeladás csak a Hirdetési szerződési feltételek elfogadása után lehetséges.

A hirdetéseket az Adminisztrátorunk ellenőrzése után jelenítjük meg. Vagyis a Szolgáltató jogosult a megjelenését követően a megjelentetni kívánt hirdetés szövegét és tartalmát ellenőrizni, hogy megfelel e az oldal követelményeinek.

A hirdető kötelezettséget vállal arra, hogy Szerződés szerinti fizetendő díjat esedékességükkor megfizeti.

A teljesítés feltétele, hogy a Szolgáltató a hirdető által, a megjelenéshez szükséges adatokat, képeket legkésőbb a megjelenést megelőző munkanapig megkapja.

A hirdető jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Hirdetés miként került a weboldalon bemutatásra. Kifogásait a Hirdetés megjelentetésétől, illetve megváltoztatásától számított 3 munkanapon belül köteles e-mailen jelezni Szolgáltató felé. Ennek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli.

A SZERZŐDÉS HATÁLYA

A jelen szerződést a felek a megjelenés/hirdetés díjának beérkezésének időpontjától kezdődően egy év időtartamra kötik. Szerződő felek a szerződés meghosszabbításáról annak lejárta előtt megállapodhatnak.

DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

A hirdetési szolgáltatás díja alap hirdetési csomag esetén ingyenes (visszavonásig), bővített hirdetési csomag esetén 10.000 Ft + áfa szállásonként. A díj előre esedékesek. A díjról a Szolgáltató sikeres regisztrációt követően e-mailben díjbekérőt küld a regisztrált szálláshely felé, aki annak megfizetésére köteles, banki átutalással. A hirdetés megjelenik 48 órán belül, azután, ha a díjbekérő alapján az összeg beérkezik a Szolgáltató számlájára. Számla kiállítására és postázására a teljes szerződéses összeg beérkezése után kerül sor, a regisztrációkor megadott számlázási adatok alapján.

SZERZŐI JOGOK

Hirdető szavatosságot, és felelősséget vállal azért, hogy Szolgáltatónak a Hirdetés Internetre helyezéséhez és Interneten tartásához rendelkezésre bocsátott védjegyek, szövegek, grafikai- és hang-elemek jogszerűen felhasználhatók, és ezek felhasználási jogát Szolgáltató részére biztosítja.

Az Hirdető által feltöltött adatok tartalmáért és az azokban található fényképekért az ActivConto Kft. nem vállal felelősséget. Amennyiben a tudomására jut, hogy a Hirdető által a Weboldalra feltöltött bejegyzések, vélemények vagy fényképek harmadik fél személyiségi vagy szerzői jogait sértik, ezeket azonnal, előzetes értesítés nélkül eltávolíthatja.

A Hirdető elfogadja, hogy a nyaralnimegyek.hu oldalra feltöltött tartalmakat és fényképeket a ActivConto Kft. felhasználhatja nyomtatott vagy egyéb online kiadványokban. A Weboldal az ActivConto Kft. tulajdonát képezi, annak bármilyen terjesztése, másolása, egyéb felhasználása csak a tulajdonos írásbeli engedélyével lehetséges.

FELELŐSSÉG

A Szolgáltató szavatol azért, hogy valamennyi általa nyújtott szolgáltatás mindenben alkalmas a szerződésszerű teljesítésre, ennek megfelelően a jelen Szerződés érvényességi ideje alatt Hirdetés elérhető legyen.

Abban az esetben, ha a szolgáltatás hozzáférhetetlensége egyik félnek sem felróható okból következik be, arra az időtartamara, amely időtartam alatt a Hirdetés nem érhető el, a Szolgáltató nem jogosult szolgáltatási díjra. Ilyen esetben a kiesett szolgáltatási idővel köteles meghosszabbítani a lejárat dátumát vagy a kieső idő arányában szolgáltatási díjat visszafizetni.

Az oldalra Hirdető által feltöltött és ott megjelenő hirdetésekért a Hirdető felelősséggel tartozik, valamint tudomásul veszi, hogy az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az oldalakon elhelyezett információkért, azok helyességéért vagy valóság tartalmáért. Ezen tartalmakat a Hirdetők készítik, ezért ők tartoznak felelősséggel.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle kárért melyek a Szolgáltató weboldalain található információból fakadnak illetve azzal kapcsolatosak, vagy jogszabályváltozásból adódnak.

Szolgáltató kizárja felelősségét a Hirdető félrevezető, valóságnak nem megfelelő, jogszabályt sértő tartalma által okozott minden kár, igény, eljárás, büntetés, bírság és egyéb hátrányos jogkövetkezmény alól. A Hirdető vállalja, hogy mentesíti és kártalanítja Szolgáltatót a fentiek bármilyen előfordulása esetén. Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy indokolási kötelezettség nélkül, szabad mérlegelése szerint a Hirdetés Internetre helyezését elutasítsa. Az elutasítás tényét haladéktalanul közli a Hirdetővel.

VIS MAIOR

Amennyiben a szerződő felek bármelyike vis maior következtében nem tudja a Szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni, abban az esetben nincs helye jelen Szerződés azonnali hatályú felmondásának. A vis maiorra okot adó körülmény beálltáról a bármelyik fél haladéktalanul köteles hitelt érdemlő módon értesíteni a másik szerződő felet. Vis maior esetén a Hirdető mentesül a díjfizetési kötelezettség alól mindaddig, amíg a Szolgáltató a vis maior miatt nem képes a Szerződés tárgyát képező hirdetési szolgáltatást biztosítani.

Jelen Szerződés értelmezése szempontjából vis maiorra okot adó eseményen olyan eseményt kell érteni, amelyet a nem teljesítő szerződő félen kívül álló elháríthatatlan külső erőhatás idéz elő, így különösen természeti jelenségek, harci cselekmények, sztrájkok stb.


Vissza a regisztrációs űrlapra!